Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy ismertesse az Ön számára a honlappal kapcsolatos személyes adat kezelés céljait, jogalapjait, időtartamait és egyéb körülményeit.


Az adatkezelés jogalapja

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR vagy Általános adatvédelmi rendelet)


Az adatkezelő

Adatkezelő: Szigethy Krisztina (továbbiakban: Adatkezelő)

Székhelye: 1067 Budapest, Csengery utca 51.

Adószáma: 66421795-1-42

E-mail címe: mail@szigethykrisztina.hu

Telefonszáma: +36303970725

Honlap: www.lelekter.hu


Érintettek köre

Érintett az a természetes személy, aki valamely rá vonatkozó személyes adat (név, telefonszám, online azonosító, stb.) alapján azonosított vagy azonosítható.

Adatkezelő tevékenység végzése során honlapján keresztül az érintett következő személyes adatait kezeli:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám

A kezelt személyes adatok kategóriái

Adatkezelő alábbi adatcsoportokba tartozó adatokat kezeli:

 • személyazonosításhoz szükséges adatok (név, családi név és utónév)
 • kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám)

A kezelt személyes adatok forrása

Az Adatkezelő az Érintett személyes adataihoz önkéntes megadás útján jut hozzá.


A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, időtartama

Adatkezelő az Érintettre vonatkozó adatokat kizárólag az általa, a kapcsolat felvételi űrlapon közölt cél érdekében, és annak megvalósulásáig használja fel. Kivételt képez ez alól, ha az Érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez.


Az érintettek jogai

A személyes adatok kezelésére vonatkozó kérdés vagy panasz esetén a megadott elérhetőségeken keresztül veheti fel Adatkezelővel a kapcsolatot. Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, a kérelem tartalmának pontosítását, a kért információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.


Az Érintett hozzáférési joga

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy kezeli-e az Érintett személyes adatait, és amennyiben igen, az alábbi információkat bocsátja az Érintett rendelkezésére:

 • az adatkezelés célja(i)
 • a kezelt személyes adatok kategóriái
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
 • az Érintett azon jogára vonatkozó információt, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és hogyan tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

A helyesbítéshez való jog

Adatkezelő az Érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül kijavítja vagy kiegészíti az Érintettre vonatkozó pontatlan vagy hiányos adatokat.


A törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog")

Az Érintett az alábbi esetekben jogosult a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését kezdeményezni:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte
 • az Érintett visszavonja a hozzájárulását, feltéve, hogy az Adatkezelő által megvalósítandó adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • az Érintett személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte vagy
 • a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre előírt kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat az Adatkezelőnek törölnie kell.

Jogorvoslati jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll az Adatkezelőnél, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: https://naih.hu

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintett jogellenes adatkezelés esetén polgári pert indíthat az Adatkezelő ellen.

A per az Érintett választása szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: https://birosag.hu/torvenyszekek)


Jelen adatkezelési tájékoztató 2018. május 25.-től visszavonásig érvényes.

szigethykrisztina
minden jog fenntartva 2019
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!